menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
13 januari 2021

Nictiz: Ook paramedici willen complete en digitale gegevensuitwisseling

Paramedici beschikken nu vaak niet over relevante en complete medische informatie die nodig is voor een behandeling. Ze hebben ook geen functionaliteit om de gegevens digitaal uit te wisselen. Ze moeten handmatig extra handelingen verrichten om de informatie toe te voegen aan het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Dat vergroot de kans op fouten, stelt Nictiz, kennisinstituut voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg.
Nictiz: Ook paramedici willen complete en digitale gegevensuitwisseling

Dat blijkt uit onderzoek van het Nictiz naar de gegevensuitwisseling van en naar paramedici in de eerste lijn. Nictiz heeft dit onderzocht aan de hand van interviews met paramedici en ICT-leveranciers, in opdracht van de partijen van de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg (BAPZ) 2019-2022. Het onderzoek is bedoeld als nulmeting. De bevindingen zijn te vinden in de Rapportage ICT-landschap paramedische zorg.

 

'Ongestructureerde gegevensuitwisseling' 

Het blijkt dat de gegevensuitwisseling tussen paramedische collega’s op dit moment vaak nog ongestructureerd is, zowel analoog als elektronisch (voornamelijk ZorgMail en de Siilo app) . Een enkele praktijk gebruikt Zorgdomein, waarmee ze een deel van de gegevens (deels) gestructureerd uitwisselen, vooral voor verwijzingen van huisarts of specialist naar de paramedicus. Dit is nog niet echt in zwang, signaleert Nictiz. De hoge kosten voor Zorgdomein ervaren paramedici als knelpunt. Het ontbreekt individuele praktijken momenteel aan inkoopmacht, financiering en expertise om dit te veranderen.

 

'Veel gegevens ontbreken'

Bij gegevensuitwisselingen wordt vaak informatie gemist, zoals medicatieoverzichten en medische voorgeschiedenis in verwijzingen. Het kost paramedici veel tijd om deze gegevens te achterhalen bij andere zorgverleners of bij de patiënt. Daarnaast zijn de gegevens die ze hebben ontvangen, ongestructureerd en meestal op papier. Het is tijdrovend om deze gegevens in hun informatiesysteem in te voeren. Ook leidt dit tot een grote kans op fouten. Een directe koppeling tussen paramedische informatiesystemen onderling, met HIS-en of ziekenhuis informatiesystemen, was bij geen van de geïnterviewden gerealiseerd.

 

'Informatiestandaard paramedische zorg' niet gebruikt

De Informatiestandaard paramedische zorg wordt door de meeste praktijken niet gebruikt. Met deze standaard kunnen paramedici met hun informatiesystemen op dezelfde manier eenduidig gegevens met elkaar, met huisartsen en met medisch specialisten gegevens uitwisselen.  Nictiz concludeert dat paramedici niet op de hoogte zijn van het nut en de noodzaak van een informatiestandaard. 

 

ICT-leveranciers ontwikkelen er nog geen producten voor, omdat ze volgens Nictiz niet het vertrouwen hebben dat deze oplossing daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Het risico op doen van desinvestering is te groot in een situatie waarin de ontwikkelcapaciteit van de leveranciers al beperkt is.

 

'Informatiestandaard in HIS, ZIS, KIS'

Aangezien de meeste communicatie, zoals verslagen en rapportages, van de paramedicus naar de huisarts of de specialist gaat, is het ook van belang dat zowel zendende als ontvangende partijen deze standaarden aankunnen. HIS, ZIS en KIS hebben deze informatiestandaard niet ingebouwd. Een investering in deze standaard door leveranciers van paramedische systemen is alleen zinvol als deze ook in de ontvangende systemen wordt ingebouwd.
Daarnaast is het belangrijk dat gegevens elektronisch uitgewisseld kunnen worden met de patiënt door middel van de MedMij-informatiestandaard  tussen de paramedische informatiesystemen (PARIS-en) en de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s).

 

'ICT-leveranciers afwachtend'

Om bij te blijven in de landelijke ontwikkelingen voor gegevensuitwisseling vertrouwen de geïnterviewde paramedici volledig op hun ICT-leveranciers. Op hun beurt zijn ICT-leveranciers terughoudend bij het ontwikkelen van de gegevensuitwisseling, omdat ze niet zeker zijn of de paramedici de functionaliteit wel gaan gebruiken. Ze zijn onvoldoende op de hoogte van de wensen van de paramedici.

 

Nictiz signaleert een gebrek aan centrale sturing die deze situatie kan doorbreken. Geg evensuitwisseling in de paramedische zorg zou meer digitaal, gestructureerd en meer uniform dienen te verlopen. Dit komt de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg ten goede. Bovendien wordt dan de registratielast minder en hebben paramedici meer tijd voor de patiënt.

 

Links:
Nictiz: 'Paramedische zorgverleners hebben behoefte aan completere digitale patiëntengegevens', 6 januari 2021
KNGF: 'Paramedie aan de slag met gegevensuitwisseling', 6 januari 2021

Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen