menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
5 september 2018

Onderbouwd keuzes maken met hulp van het INK-model

In de praktijk worden er elke tien minuten keuzes gemaakt die grote of kleine gevolgen kunnen hebben. Wanneer het over de praktijkvoering gaat is het vaak lastig om te bedenken waar je als praktijkhouder of -manager goed aan doet. Bijvoorbeeld wanneer veilig incident melden (VIM) in de praktijk niet zo goed loopt. Er is al een paar keer tijdens het overleg gezegd dat het protocol gevolgd moet worden en iedereen zegt 'ja'. Maar de meldingen blijven minimaal. Welke keuzes helpen de praktijk om de kwaliteit met VIM te verbeteren?
Onderbouwd keuzes maken met hulp van het INK-model

Overzie het geheel met het INK-model

Het INK managementmodel helpt om de samenhang te zien tussen de verschillende onderdelen van de praktijkvoering en de gewenste resultaten. Het model bestaat uit de organisatiegebieden: leiderschap, beleid & strategie, medewerkers, middelen en processen. En de vier resultaatgebieden: waardering door klanten & leveranciers, door medewerkers en door de maatschappij en behaalde ondernemingsresultaten.

De basis van kwaliteitszorg vormt de Plan-Do-Check-Act cyclus, kortweg de ‘PDCA-cyclus’. Door steeds deze cyclus te doorlopen, werkt de organisatie systematisch aan kwaliteitsverbetering. Plannen en doen gaat in de praktijk meestal wel goed. Evalueren en bijsturen is vaak onderbelicht. Bereikte resultaten worden niet of maar zeer beperkt gemeten. Bijvoorbeeld omdat het ontbreekt aan geschikte instrumenten, of omdat men niet goed weet wat er precies gemeten moet worden (ontbreken van meetbaar geformuleerde doelen). Bij het gebruik van dit model als kader om over de organisatie als geheel (alle aandachtsgebieden) te spreken ontstaat een eenduidige taal om over de praktijkorganisatie en over organisatieontwikkeling te spreken. Wanneer activiteiten in dit model worden weergegeven biedt het overzicht en stelt het in staat om samenhang te zien tussen activiteiten op verschillende terreinen.


In de praktijk: (bijna) incidenten? Dat is toch het werk van de VIM-coördinator?!

Alle medewerkers weten de procedure van Veilig Incident Melden en bijbehorende formulieren te vinden. Maar het is één van de dingen die soms vergeten worden omdat de aandacht naar de volgende patiënt uit gaat. Ze vinden de tijd niet om de formulieren in te vullen. Diep in haar hart vindt één van de praktijkhouders het eigenlijk administratieve rompslomp. Als er iets mis gaat bespreken ze het toch in het team? En één van de ondersteuners denkt: (bijna) incidenten? Dat is toch het werk van de VIM-coördinator? Het bestuur van de huisartsenzorggroep heeft besloten dat Veilig Incident Melden een speerpunt is voor komend jaar. Er wordt een benchmark op uitgevoerd binnen de zorggroep. Met het INK-model is duidelijk dat er aandacht moet zijn voor 1. leiderschap, 2. beleid & strategie, 3. medewerkers, 4. middelen en 5. processen om de kwaliteit van zorg met veilig incident melden te verbeteren. De verbeteringen worden gemonitoord met een benchmark vanuit de zorggroep.


De praktijkhouders hebben in het jaarplan opgenomen dat zij het VIM’en willen verbeteren (1). Een onderdeel van de strategie is om niet alleen op (bijna) incidenten te focussen maar ook om de opvallend goede dingen te behandelen: prettige incidenten melden (PIM). Dat sluit aan bij hun idee over samen leren en groeien in de praktijk. Nu het aansluit bij een duidelijk doel wordt het niet ervaren als onzinnige administratie (2). De manager beseft dat het de medewerkers extra tijd en aandacht kost en houdt daar rekening mee door er tijd voor in te ruimen in de planning (4). De VIM-coördinator merkt dat één van de assistentes het lastig vindt om het formulier goed in te vullen en biedt aan om dat een aantal keren samen te doen (3). En zij onderzoekt of het formulier eenvoudiger digitaal ingevuld kan worden (5). Zo kunnen de indicatoren voor een benchmark ook makkelijker verwerkt worden en worden de resultaten zichtbaar. Na een paar weken is merkbaar dat het VIM/PIM’en in het werkoverleg de aandacht heeft van elke medewerker en, boven verwachting, ook extra energie geeft!


Linda Tolsma, www.tollinadvies.nl

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen