menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 mei 2018

Overheid focust op fraude in de mondzorg

Bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijven in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer een toelichting op het programma Rechtmatige Zorg 2018-2021. Het doel van de aanpak is een forse vermindering van onrechtmatigheden in de zorg. Eén van de vijf sectoren waar het plan zich op focust is de mondzorg.
Overheid focust op fraude in de mondzorg

"Het grote merendeel van de zorgaanbieders handelt naar eer en geweten, levert goede zorg en declareert die ook op de juiste wijze. Gelukkig willen en kunnen we daar in Nederland nog steeds in het algemeen op vertrouwen. Maar zorgverlening is mensenwerk. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat is nooit volledig te voorkomen", begint de brief. Toch moet het programma Rechtmatige Zorg 2018-2021 zorgen voor een vermindering van fouten en fraude. Zo staat er "tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. Er gaat veel geld om in de zorg. Helaas zien we ook dat er personen zijn die willens en wetens misbruik maken van zorggelden. Patiënten lopen daardoor bijvoorbeeld het risico niet de juiste zorg te krijgen. Het gedrag van frauderende zorgaanbieders straalt negatief af op de goedwillende aanbieders en zet de solidariteit en betaalbaarheid van de zorg onder druk."

 

Er wordt ingezet op een gezamenlijke aanpak waarin elke partij in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt. Van het zoveel mogelijk voorkomen van onrechtmatigheden, het tijdig signaleren en corrigeren ervan bij controles, tot een effectieve en passende handhaving bij geconstateerde overtredingen. Veel partijen leveren hier een belangrijke bijdrage aan, waaronder medische professionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, toezichthouders, opsporingsdiensten, inspecties en het Openbaar Ministerie. Hierbij wordt gekozen voor een aanpak met drie sporen:
 
1. Het voorkomen van fouten en fraude;
2. De focus op vijf specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en persoonsgebonden budget. Per sector wordt ingezet op preventie, controle, handhaving en ketenbrede samenwerking;
3. Wetgevingstrajecten die bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude. Het gaat hier onder meer om het mogelijk maken van een betere gegevensuitwisseling tussen handhavingorganisaties en het invoeren van een Waarschuwingsregister Zorg. 

Het programmaplan beschrijft de maatregelen die in ieder geval worden genomen en de acties die in gang worden gezet. Hier ligt de focus op. "Dat betekent niet dat er verder niets gebeurt. Ook in de niet genoemde sectoren gaan natuurlijk de reguliere en risicogerichte controles van zorgverzekeraars, het risicogestuurde toezicht van de toezichthouders en de opsporing door de opsporingsdiensten gewoon door. Er zullen mogelijk nieuwe risico’s op fouten en fraude ontstaan en ook daarop zal actie worden ondernomen zodra deze zich voordoen."
 
Lees hierde hele kamerbrief. 
 
Bron: rijksoverheid.nl
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
Tweede Kamer Beleid Mondzorg
Gerelateerde artikelen