menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
9 januari 2020

Capaciteitsorgaan pleit voor meer opleidingsplaatsen huisartsen

Het Capaciteitsorgaan pleit voor vrijwel elk deelsegment in de zorg voor meer opleidingsplaatsen, zo blijkt uit het Capaciteitsplan 2021-2024 dat in december verscheen. Het instroomadvies voor de opleiding tot huisarts luidt 822 tot 935 opleidingsplaatsen per jaar.
Capaciteitsorgaan pleit voor meer opleidingsplaatsen huisartsen

Tot vorig jaar pleitte het orgaan voor 750 opleidingsplaatsen in de huisartsenopleiding, maar dat aantal werd niet gehaald door een tekort aan opleiders en docenten. De gemiddelde leeftijd voor de start van de opleiding lag in 2019 op 29 jaar. Het aandeel vrouwelijke aios bestond daarbij uit 75%. Het aandeel werkende vrouwelijke huisartsen ligt nu op bijna 58%. Een derde tot bijna de helft van de mannen stroomt de komende 10 à 15 jaar uit vanwege pensionering. Bij de vrouwen ligt dit aandeel op bijna een kwart.

 

Huisarts als regisseur

Het Capaciteitsorgaan schetst de achtergronden van de groeiende zorgvraag. De patiëntenpopulatie van de huisartspraktijk heeft te maken met vergrijzing, nadruk op eigen regie, langer thuis wonen met steeds meer complexe zorgvragen en een hogere mate van kwetsbaarheid. Vanuit het oogpunt van optimalisatie van de zorg én kostenbeheersing krijgt de huisarts er steeds meer taken bij. De huisarts vervult een sleutelpositie als regievoerder, die de juiste zorg moet leveren op de juiste plek, dicht bij de patiënt en daarmee zorggebruik in de tweede lijn tegengaat.

 

Groei preventieve programma’s

Het belang van preventieve programma’s neemt toe, schetst het orgaan. Daarnaast wordt steeds meer gewerkt in samenwerkingsverbanden en gezocht naar gezamenlijke beroeps- én bedrijfsuitoefening. Daarom wordt de afstemming en gezamenlijke besluitvorming met patiënten, met andere professionals binnen de huisartsenzorg, met zorgverleners uit andere sectoren, en met lokale en landelijke overheidsinstanties belangrijker en intensiever.

 

Opleiding praktijkondersteuners

In veel huisartspraktijken werken praktijkondersteuners, maar inmiddels is er ook tekort aan poh’s, evenals aan doktersassistenten. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistanten (PA’s die taken overnemen van medisch specialisten) kunnen de werkdruk van huisartsen verminderen, stelt het Capaciteitsorgaan. Het aantal in de huisartsenzorg werkzame ondersteuners is toegenomen, maar er blijken belemmeringen bij het opleiden en inzetten van VS en PA in de huisartsenzorg. Genoemd worden: te lage subsidie, onvoldoende behandelruimtes, onduidelijkheid over toekomstige subsidies, het niet kunnen bieden van een dienstverband, onvoldoende opleidingsplaatsen en ervaren belasting van het werkgeverschap.

 

Links: Capciteitsorgaan,  Capaciteitsplan 2021-2024 en Zorgenz, Capaciteitsplan: meer opleidingsplaatsen

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal