menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
4 juli 2017

Life is strong when the individual is in a community

Alle leden in je team zijn van elkaar afhankelijk. Net als de bomen van Pando Grove in Utah USA, zijn ze met elkaar verbonden door leiderschap en de missie en visie binnen jouw organisatie. Door deze verbondenheid is er ook sprake van sterke onderlinge afhankelijkheid.
Life is strong when the individual is in a community

De Amerikaanse consultant Patrick Lencioni heeft de kern van samenwerken in teams vervat in vijf frustraties waar teamleden mee kunnen worstelen en die het optimaal functioneren van een team stevig in de weg kunnen staan.

 

De karakteristieken van deze vijf frustraties voor teams die hij heeft beschreven, zijn in het kort:

Frustratie 1: Gebrek aan vertrouwen
Teams verbergen hun zwakheden en fouten voor elkaar of hebben moeite met het aanbieden en ontvangen van verontschuldigingen. Ze geven elkaar geen of onoprechte feedback en aarzelen om elkaar hulp te bieden of te vragen. Er is onderling weinig interesse voor de privésituatie van de teamleden of er wordt nauwelijks over gepraat.

 

Ontwikkeldoel: Vertrouwen creëren

Creëer een team waarin men elkaar echt kent, vertrouwt en men durft zich kwetsbaar op te stellen, hulp te vragen of eerlijke feedback te geven en te ontvangen. Spreek bijvoorbeeld uit wat de verwachtingen zijn die je hebt ten aanzien van je teamleden.


Frustratie 2: Angst voor conflicten 
Conflicten en confrontaties worden als onproductief gezien en gemeden; kritieke en controversiële onderwerpen komen niet op tafel. Teamleden trekken zich terug uit eventuele discussies en echte problemen worden zelden opgelost. Bij teamvergaderingen houdt iedereen zich min of meer op de vlakte.

 

Ontwikkeldoel: Ga openlijk de strijd aan over ideeën en meningen

Creëer een team dat moeilijke onderwerpen niet uit de weg gaat en ideeën durft uit te spreken en te gebruiken. Het team streeft naar het vinden van een oplossing. Hoe verhit de vergadering ook geweest mag zijn, het team gaat niet uiteen zonder zeker te stellen dat er geen emotionele ‘angels’ zijn blijven steken of schade is aangericht. Een prima eerste stap hierin is het maken van een lijst van zaken die de samenwerking nú in de weg staan (de zogenaamde ‘shit- list’). Ga hierover de discussie met elkaar aan en los de punten op deze lijst op.

 

Frustratie 3. Gebrek aan betrokkenheid
Er is onduidelijkheid binnen het team over de richting en de prioriteiten ervan. Individuele teamleden brengen weinig ‘offers’ om met het team tot resultaten te komen. Door het team genomen beslissingen missen duidelijkheid en tijdigheid, teamleden stellen zich er te weinig achter op en individuele teamleden twijfelen over gemaakte keuzes. Er is te weinig eenheid in een team om een gezamenlijke weg te kiezen.

 

Ontwikkeldoel: Teamleden ondersteunen genomen besluiten en (actie)plannen

Betrokkenheid behelst duidelijkheid en steun. Er is een eenheid in het team en men accepteert dat te lang zoeken naar consensus niet werkt; volledige overeenstemming is zelden mogelijk. Laat ieder zijn standpunt uitgespreken en meewegen in de uiteindelijke besluitvorming. Zo ontstaat bereidheid om samen verder te gaan. De eerste stap hier is ervoor te zorgen dat voortaan elke gemaakte afspraak en elk gestelde doel voortaan SMART is.  (Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Reëel en Tijdgebonden).

 

Frustratie 4. Vermijden van verantwoordelijkheid
De teamleden in het team spreken elkaar te weinig aan op afgesproken doelstellingen en missen deadlines en/of belangrijke afspraken. Teamleden die onvoldoende presteren, worden niet aangesproken op hun gedrag. Het wederzijds respect is onder de maat. Gedrag van teamleden wordt onvoldoende ter discussie gesteld.


Ontwikkeldoel: Spreek elkaar aan op het nakomen van gemaakte afspraken!

Creëer een cultuur waarin regelmatig voortgangsbesprekingen worden gehouden en doelstellingen en (gedrags)afspraken worden vastgelegd. Geef teambeloningen in plaats van individuele beloningen. Bevorder het nemen van collectieve verantwoordelijkheid. Een actie om dit te bereiken ligt vooral in het publiek maken van de doelstellingen van het team. Deze doelstellingen komen tijdens elk teamoverleg weer aan bod. Het spreekt voor zich dat bij elk overleg ieder teamlid ook aanwezig is.


Frustratie 5. Te weinig aandacht voor resultaten
Wanneer deze frustratie speelt, concentreert het team zich te weinig op collectieve resultaten. Ook prestaties van individuele teamleden worden te weinig gewaardeerd en successen worden te weinig ‘gevierd’. Het team stagneert, het laat het zich makkelijk afleiden en het raakt prestatiegerichte medewerkers kwijt.

 

Ontwikkeldoel: Focus op het behalen van resultaten als TEAM!

Zorg ervoor dat het team zich focust op teamresultaten. Een team dat dit doet houdt ook prestatiegerichte werknemers vast en betrokken, minimaliseert individualistisch gedrag, geniet van successen en zorgt ervoor dat het niet wordt afgeleid. De onder punt 4 benoemde teamdoelstellingen zijn leidend en iedereen krijgt een rol in het realiseren ervan. Help elkaar als teamlid.

 

Jouw eigen team

Wil je weten waar je met jouw team staat, neem dan contact met ons op via www.w2insight.nlWe sturen je dan een gratis teamscan waarmee je meteen aan de slag kunt!

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
Teamontwikkeling Samenwerken
Gerelateerde artikelen
Open modal