menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
19 februari 2018

De nieuwe wetgeving omtrent overuren, bent u al op de hoogte?

2018, we zijn al een tijdje onderweg. Een nieuw jaar gaat vaak gepaard met veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving. Zo ook dit jaar. In deze blog leest u met welke veranderingen u dit jaar onder andere rekening moet houden.
De nieuwe wetgeving omtrent overuren, bent u al op de hoogte?

Overwerk en minimumloon

Per 1 januari 2018 is het een en ander gewijzigd in de wetgeving van minimumloon en minimum vakantiebijslag (hierna: WML) omtrent het loonbegrip. Vanaf 1 januari valt namelijk ook overwerk onder het loonbegrip. Werkt uw werknemer extra uren? Dan moet u als werkgever over overwerk ook ten minste het minimumloon betalen. Dat geldt ook als uw werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt. Een voorbeeld: Het wettelijk minimumuurloon voor een werknemer van 22 jaar of ouder voor een fulltime werkweek van 40 uur is €9,11.  Als in de branche of in het contract met de werknemer de volledige werkweek 40 uur telt en de werknemer werk in een week 5 uur extra werkt (in totaal 45 werkuren), moet de werknemer die week ten minste 45 keer het minimumuurloon betaald krijgen. In dit voorbeeld krijgt de medewerker een weekloon van minimaal 45 keer € 9,11= €409,95.

 

Overwerk en vakantietoeslag

Maar er verandert nog meer. Nu juridisch is geregeld dat overwerk onder het loonbegrip valt, heeft dit als gevolg dat overwerkuren ook tot de grondslag voor vakantietoeslag behoren. De WML schrijft namelijk voor dat u tenminste 8% vakantietoeslag over het loon moet betalen. En dat loon is vanaf 2018 dus inclusief overwerkloon. Voor sommige werkgevers kan dit een forse kostenverhoging tot gevolg hebben.

 

Een aantal uitzonderingen:

  • Er kan van deze nieuwe regeling uitsluitend afgeweken worden als dit in een cao is overeengekomen.
  • Naast de mogelijkheid tot uitbetalen is het ook mogelijk om extra uren te compenseren in vrije tijd. Tot en met 31 december 2018 is dit mogelijk als u dit met uw werknemer schriftelijk overeenkomt. Vanaf 1 januari 2019 is compensatie in vrije tijd alleen nog mogelijk als dit in de CAO staat én u dit schriftelijk bent overeengekomen met uw werknemer. De uren die extra worden gewerkt moet de werknemer uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald.
  • Als er geen CAO is kan worden overeengekomen dat overwerkvergoeding, inclusief 8% vakantietoeslag is. Dit moet dan wel goed worden vastgelegd en liefst op de salarisstrook ook gespecificeerd.
  • Het kan zijn dat u werknemers heeft met een salaris van minimaal driemaal het wettelijk minimumloon. Boven dit wettelijke plafond mag u ervoor kiezen om over het loon daarboven geen vakantietoeslag uit te betalen. Uiteraard moet dit wel goed zijn vastgelegd in de overeenkomst met werknemer of in een personeelsreglement. 

Tips voor werkgevers:

1.        U kunt er niet vanuit gaan dat dit bij uw organisatie goed geregeld is, omdat u een hoger uurloon betaalt dan het minimumloon. Indien een CAO van toepassing is, controleer welke afspraken er rondom      vakantiebijslag en overwerk staan in uw CAO. Aan de hand hiervan kunt u bepalen of de regeling gevolgen heeft voor uw organisatie.

2. Maak, voor zover deze er nog niet zijn, schriftelijk afwijkende afspraken in overeenstemming met uw werknemers en indien van toepassing de ondernemingsraad.

3. De nieuwe wetgeving heeft een onmiddellijke werking. Dit betekent dat de uitbetaling van de -nog niet uitbetaalde- overuren in 2017 moet geschieden conform de nieuwe wetgeving, dus inclusief vakantiegeld.

4. Zorg voor een goede sluitende meer-/overuren en verlofregistratie. Dit voorkomt vervelende discussies met uw werknemers over dit onderwerp.

 

Joost de Waard, Senior HR Adviseur

Visser & Visser HRM-adviseurs (onderdeel van Visser & Visser Accountants & Belastingadviseurs)

rjdewaard@visser-visser.nl

www.visser-visser.nl/hrm-advies

 

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen