menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
13 januari 2015

Eisen herregistratie BIG-register aangescherpt

De afgelopen jaren is een systeem van herregistratie ingevoerd voor tandartsen in het BIG-register. Momenteel kan aan de herregistratie-eisen voldaan worden door voldoende relevante werkervaring op te doen. Minister Schippers wil op basis van de in 2013 afgeronde evaluatie Wet BIG ondermeer de herregistratie-eisen aanscherpen met intercollegiale toetsing en deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten, dat meldt Bohn Stafleu van Loghum.
Eisen herregistratie BIG-register aangescherpt

De Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ) heeft ook een dergelijke aanbeveling gedaan in haar rapport ‘Bekwaam is bevoegd’. Verwachting is dat in de loop van 2015 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

 

Herregistratie is bedoeld om de deskundigheid en bekwaamheid van in het BIG-register ingeschreven tandartsen te borgen. Volgens Schippers past deelname aan intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevorderende activiteiten binnen deze gedachte. Daarbij is het voornemen om een verplichte toets aan het einde van nascholingsmodules te introduceren, waarbij opgedane kennis getoetst wordt. Aanpassing van de herregistratie-eisen kan gebeuren nadat alle beroepsgroepen één vijfjaarlijkse periode van herregistratie doorlopen hebben. Daarbij geldt dat publieke regulering van deskundigheidsbevorderende activiteiten alleen te rechtvaardigen is als de kwaliteit hiervan voldoende geborgd is.


De komende periode wordt er bekeken op welke wijze de eisen precies zullen worden uitgebreid.

 

Herregistratie als tandarts

Herregistratie is van belang om te blijven werken als tandarts. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Is het diploma behaald vóór 1 januari 2012, dan moet u zich herregistreren vóór 1 januari 2017. Is de diplomadatum van na 1 januari 2012, dan is de herregistratiedatum 5 jaar later.

 

Voor herregistratie ontvangt men een eerste oproep van het BIG-register. Deze brief wordt uiterlijk 6 maanden voor de uiterste herregistratiedatum verzonden. Voor de uiterste herregistratiedatum zie: BIG-register. Voor een eerdere herregistratieaanvraag dient er contact ogenomen te worden met het BIG-register.

 

Eisen

Er gelden twee criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet een tandarts 2080 uur als tandarts werkzaam zijn. De scholingseis voor tandartsen is in ontwikkeling.

 

Specialistenregister

Staat men ingeschreven bij de Specialisten Registratie Commissie NMT, dan is het niet nodig een aanvraag in te dienen voor het BIG-register. Beroepen met een specialisme kennen een stelsel van herregistratie waarvoor hogere eisen gelden. Herregistratie in een erkend specialistenregister betekent dat u zich niet hoeft te herregistreren in het BIG-register.

bron: Bohn Stafleu van Loghum
Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
BIG-register
Gerelateerde artikelen