menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
4 november 2020

Minister Van Ark (Medische Zorg): 'Wet BIG moet meer inspelen op actuele ontwikkelingen'

De Wet BIG moet ontdaan worden van bureaucratische ballast en terug naar de kern: kwaliteitsbewaking en -bevordering, naast bescherming van patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Het tuchtrecht meer gericht moeten zijn op ‘het leren en verbeteren door zorgverleners’. Dat schrijft mzou inister Van Ark van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.
Minister Van Ark (Medische Zorg): 'Wet BIG moet meer inspelen op actuele ontwikkelingen'
In deze brief deelt minister Van Ark de eerste bevindingen van de verkenning naar een toekomstbestendige Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) . De verkenning, uitgevoerd door een stuurroep met vertegenwoordigers van veldpartijen, is nodig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor patiënten beschermd blijft, terwijl de zorg en zorgberoepen zich verder ontwikkelen. De minister is van oordeel dat een dergelijke toekomstbestendige wet dient aan te sluiten bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het werken in team- en netwerkverband, het werken over domeinen heen, meer inzet op collectieve zorg en de opmars van nieuwe technologie. Ook de groeiende inzet op preventie en de veranderende zorgvraag zijn ontwikkelingen waar rekening mee moeten worden gehouden bij de nieuwe wet.
 

‘In wet geen ruimte voor overregulering’

In een flexibele Wet BIG is geen ruimte voor ‘overregulering’, aldus de minister. Maar de praktijk laat echter zien dat de Wet BIG de afgelopen jaren juist topzwaar is geworden. Een groeiend aantal beroepsgroepen probeert op ‘oneigenlijke gronden’ in de Wet BIG te worden opgenomen. Daarbij spelen motieven als de behoefte aan maatschappelijke erkenning en herkenbaarheid van een beroepsgroep een belangrijke rol. Ook eisen verzekeraars en andere partijen geregeld een BIG-registratie. Alleen met een dergelijke registratie kunnen zorgverleners declareren, als regiebehandelaar optreden of toegang krijgen tot patiëntregistratiesystemen.
 

Voorbehouden handelingen

Van Ark en de stuurgroep die zich over de Wet BIG gebogen hebben, willen hier vanaf. Dat kan door het begrip ‘voorbehouden handelingen’ helder af te bakenen. In de huidige Wet BIG staan veertien voorbehouden handelingen die, indien onzorgvuldig of ondeskundig uitgevoerd, grote schade kunnen toebrengen aan patiënten. De indicatiestelling, uitvoering en opdrachtverstrekking van deze handelingen is uitsluitend voorbehouden aan bepaalde BIG-geregistreerde beroepsgroepen.
 
 In de praktijk zorgen onduidelijkheid en onbekendheid met de materie er echter voor dat relatief veilige handelingen, zoals eenvoudige hechtingen, geregeld als voorbehouden worden aangemerkt. Een aangescherpte Wet BIG moet voor alles duidelijk maken welke handelingen zodanig risicovol zijn dat ze daadwerkelijk voorbehouden zouden moeten zijn aan bepaalde beroepsgroepen.
 

Administratieve lasten

Verder denkt Van Ark erover na om de eisen rond herregistratie anders in te kleden. Momenteel zijn vereisten als deskundigheidsbevorderende activiteiten en de urennorm in de Wet BIG opgenomen. Is het noodzakelijk en effectief om dit allemaal bij wet te regelen, vraagt de bewindsvrouw zich af. Het leidt hoogstwaarschijnlijk tot onevenredige administratieve lasten voor zorgprofessionals, terwijl onderwerpen als ervaring, deskundigheid en scholing vaak al een plek hebben in de kwaliteitsregisters van een groot aantal BIG-geregistreerde beroepsgroepen.
 

Meer lerende werking van tuchtrecht

Over het in de BIG opgenomen tuchtrecht merkt Van Ark op dat het goed zou zijn als het tuchtrecht meer gericht zou zijn op het leren en verbeteren door zorgverleners. Dat ziet ze als een aanvulling op het corrigerende effect van het tuchtrecht. Het tuchtrecht moet daarnaast meer toegesneden worden op team- en netwerkverantwoordelijkheden. Als de behandeling van een patiënt een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, rijst de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is wanneer het handelen of het nalaten van handelen in strijd is met de professionele standaard.
 
De stuurgroep die zich het afgelopen jaar over een toekomstbestendige Wet BIG heeft gebogen, bestaat uit vertegenwoordigers van Patiëntenfederatie Nederland , BoZ, FGzPt, KNMG en V&VN.

Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur

Lees meer over:
Wet BIG Tuchtrecht