menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
25 juni 2019

Wetsvoorstel om excessief lenen eigen vennootschap aan banden te leggen

Het conceptwetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ is op 4 maart ter consultatie aangeboden door staatsecretaris Menno Snel. Dit wetsvoorstel met de rekening-courant-maatregel DGA, was in het Belastingplan van 2019, tijdens Prinsjesdag, aangekondigd. De wet zal ingaan op 1 januari 2022, maar kan nog worden aangepast. Wat houdt deze wet in? Op wie zullen de maatregelen van toepassing zijn?
Wetsvoorstel om excessief lenen eigen vennootschap aan banden te leggen

Wat houdt het wetsvoorstel  rekening-courantmaatregel DGA in ?

Directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die bovenmatig geld lenen bij hun eigen vennootschap moeten vanaf 2022 belasting betalen over leningen die uitstijgen boven € 500.000, eigenwoningschulden uitgezonderd. Het wetsvoorstel is een maatregel tegen belastingontwijking. Er zijn namelijk bedrijven die overtollige gelden als lening aan de eigen vennootschap onttrekken in plaats van die als dividend of loon uit te keren. Dit zorgt voor belastinguitstel en –afstel. Met de nieuwe wet wil de overheid deze belastingontwijking ontmoedigen. Er wordt belasting geheven op het moment dat de vennootschap over de gelden beschikt.

 

DGA’s en aanmerkelijkbelanghouders (AB-houders), die bovenmatig geld lenen uit eigen onderneming, zullen voor leningen boven de € 500.000 box 2-belasting moeten betalen. Dit bovenmatige deel van de schuld wordt gezien als een (fictieve) dividenduitkering en wordt belast met 26,9 % (in 2022). Ook de bijgeschreven rente zal worden meegenomen. Een uitzondering hierop zijn bestaande schulden ten behoeve van de eigen woning, deze kunnen onder bepaalde voorwaarden worden uitgezonderd. Het gaat om een wet die, als hij wordt aangenomen, op 1 januari 2022 in werking treedt . De DGA of AB-houder heeft nog tot 31 december 2022 de mogelijkheid om schulden terug te brengen naar de grens van € 500.000.  Het wetsvoorstel heeft dus gevolgen voor box 2 en zal niet doorwerken in box 1 en 3.


Gevolgen inkomstenbelasting DGA

Dit wetsvoorstel heeft gevolgen voor belastingplichtigen zoals:

-      DGA’s

-      AB-houders (5 % belang of meer in een vennootschap)

-      Partners en kinderen van de bovenstaande

 

Zoals het er nu uitziet, geldt de vrijstelling van € 500.000 voor een DGA / AB-houder tezamen en hebben (klein)kinderen / ouders een eigen vrijstelling van € 500.000. De wet heeft dus gevolgen voor de inkomstenbelasting van de DGA en AB-houder.

 

Welke schulden vallen onder deze wet?

Het gaat om schulden boven de € 500.000 die uit de liquide middelen van de vennootschap worden geleend aan de DGA of AB-houder. Ook schulden van (stief)kinderen en ouders die geen aanmerkelijk belang hebben (de rechte lijn dus) worden meegenomen. Per ‘bloedverwant’ wordt gekeken wat de schuld is. Het maakt niet uit voor welk doel de lening is aangegaan.

 

Schulden voor een eigen woning (koop of (ver)bouw) uit box 1 tellen niet mee in de berekening. Mocht er een lening worden verstrekt na 1 januari 2022, dan zal een recht van hypotheek moeten worden gevestigd (een positieve hypotheekverklaring is niet voldoende). Dit geldt dus niet voor een eigen woning tot 31 december 2021.

 

Wat zijn de volgende stappen van het wetsvoorstel?
Het wetsvoorstel rekeningcourant-maatregel DGA is nog niet definitief. Tot 1 april 2019 kon er worden gereageerd op de consultatie, daarna zal hij hoogstwaarschijnlijk nog op enkele punten worden aangepast. Vervolgens zal hij ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State en de verwachting is dat het wetsvoorstel ergens rond de zomer zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

Wilt u weten wat de exacte gevolgen voor u zijn en wat u het beste kunt doen? Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. 

Geschreven door Irena Koetsier
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie

Lees meer over:
Wetgeving
Gerelateerde artikelen
Open modal